Ochrana osobných údajov


Informácie o našich zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky podľa Zákona 122/2013 Zb O ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.the-wood.eu
LAUREA, s.r.o.
ČSĽA 563/5
972 17 Kanianka
IČO: 36 298 573
IČ DPH: SK2021377710

Spoločnosť LAUREA, s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov na Úrade pre ochranbu osobných údajov pod registračným číslom 201416308 a všetky údaje získané od zákazníkov využíva výhradne pre svoju vnútornú potrebu. Spoločnosť LAUREA, s.r.o. získava od zákazníkov iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne a úplné spracovanie, vybavenie a odoslanie objednávky, ktorú zákazník urobil.  Prevádzkovateľ získava osobné údaje formou objednávkového formulára.


Zoznam spracúvaných osobných údajov 

 • Fakturačné údaje
   - Meno a priezvisko / Obchodný názov spoločnosti
   - Adresa trvalého bydliska / sídla spoločnosti
   - V prípade registrácie firmy IČO, DIČ, IČ DPH 
   - Telefónne číslo - pre potreby komunikácie so zákazníkom.
   - Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, elektronickej faktúry, a pre potreby komunikácie v súvislosti s vybavovaním objednávky. 
   

 • Adresa doručenia
   - Meno a priezvisko príjemcu
   - Adresa doručenia
   - Telefónne číslo príjemcu – v prípade doručenia kuriérom


 • Údaje o objednávkach - pre potreby ich vybavenia, fakturácie a riešenia prípadných reklamácií.