PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže internetového obchodu www.the-wood.eu (ďalej len "Organizátor").

1.2 Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výsledkov a pod.), ceny a počet výherných miest stanoví Organizátor. Tieto dátumy budú zverejnené vždy na našej oficiálnej fanpage na Facebooku.

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1 Súťaží sa o tovar Organizátora the-wood.eu. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor víťaza.

2.2 Za prihlášku do súťaže je považované, ak účastník splní všetky nasledovné podmienky:

a) stane sa fanúšikom (označí "Páči sa mi to" alebo "Like") fanpage The Wood - Drevené Lifestyle Doplnky na Facebooku,

b) bude jeden krát verejne zdieľať príspevok Organizátora na jeho fanpage na Facebooku, ktorý informuje verejnosť o súťaži, 

c) označí príspevok tlačítkom "páči sa mi to" a

d) do komentára označí 2 prieteľov ktorí majú radi drevené hodinky 

III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

3.1 Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2 Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor víťaza.

3.3 Návštevník našej fanpage The Wood - Drevené Lifestyle Doplnky na Facebooku odovzdaním hlasu (označením "Páči sa mi to" alebo "Like") prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5 Víťaz bude zverejnený na fanpage The Wood - Drevené Lifestyle Doplnky na Facebooku.

IV. Ceny a ostatné ustanovenia

4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením v podminkach súťaže. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.3 Predmetom súťaže sú drevené hodinky zdarma.

4.4 Víťaz je povinný uhradiť poštovné a balné dobierkou v hodnote 5€.

4.5 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania na funpage The Wood - Drevené Lifestyle Doplnky na facebooku.

4.6 Cena bude víťazovi zaslaná do siedmich (7) pracovných dní od vyhlásenia víťaza.

4.6 Akékoľvek nároky, resp. pripomienky spojené s organizovanou súťažou, ktoré by mohli súťažiaci vzniesť, je potrebné Organizátorovi v priebehu súťaže zaslať na e-mailovú adresu info@the-wood.eu.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.